Informujemy, że firma Passio Consumer Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6 (85-862 Bydgoszcz) w związku z prowadzoną przez siebie działalnością̨ przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować́ się̨ dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych. 

W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa naszym Klientom i Partnerom biznesowym powiadamiamy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PASSIO CONSUMER HEALTHCARE spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802932, posiadająca NIP 9532770588 oraz REGON 384309607, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem: 85-862 Bydgoszcz, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, a także drogą telefoniczna  
pod numerem 0048 52 340 45 05 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: office@passioconsumerhealthcare.com

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie usług. Ponadto Administrator wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla świadczenia Pani/Panu usług przez Administratora i nie będzie naruszało Pani/Pana interesów ani podstawowych praw i wolności. 

Odbiorcami podanych przez Klientów danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Informujemy także, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klientów może być w szczególności:  

 • Passio sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302925, posiadająca NIP 5542791555 oraz REGON 340441784, o kapitale zakładowym w wysokości 1 400 000 PLN.  
 • Onkodietetyka sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 53, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785695, posiadająca NIP 9532767698 oraz REGON 383335815, o kapitale zakładowym w wysokości 514 000 PLN.   
 • Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531175, NIP 9532647801, REGON 360608978;  
 • Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bydgoskich Przemysłowców 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649724, posiadająca NIP 5542943692 oraz REGON 365959518, o kapitale zakładowym w wysokości 1 180 000 PLN.  

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres dziesięciu lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

 1. żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 
 2. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 
 3. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 
 4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 
 6. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Administrator z najwyższą starannością̨ podchodzi do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków natury fizycznej, technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych kierowane, zarówno pisemnie jak i telefonicznie.